Na multifunkční hale se bourá, projektuje a začíná příprava veřejných zakázek

Na multifunkční hale se bourá, projektuje a začíná příprava veřejných zakázek
V západní části areálu výstaviště naplno pracují bagry. V kancelářích projektantů se rodí dokumentace pro další důležité kroky.

„První opravdu jasně viditelný krok v přípravě multifunkční haly začal 29. června, kdy odstartovala demolice celkem 21 objektů, které musí ustoupit nové stavbě arény a související infrastruktuře. V areálu výstaviště již šly k zemi 2 sklady a mobilní betonové garáže, prakticky stejně daleko jsou i práce v areálu dopravního podniku, kde již zmizely 2 sklady a objekt centrálního odpadového hospodářství. Aktuálně se likviduje administrativní budova Stromovka a další dvě kancelářské budovy. Začaly také práce na odstranění objektu 8. brány a pokladen 7. brány. Zhotovitel má lhůtu pro dokončení prací pět měsíců od předání staveniště. Dochází samozřejmě operativně k drobným změnám harmonogramu, například kvůli hnízdění jiřiček bylo odsunuto bourání velkého skladu dopravního podniku. Konečný termín je závislý na uvolnění objektů v jednotlivých etapách a jejich předání k odstranění, předpokládáme, že bude hotovo do konce ledna příštího roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Multifunkční hala má od 19. června letošního roku platné územní rozhodnutí a stavební povolení. „Na konci července jsme dostali projektovou dokumentaci pro provádění její stavby. Získáme tak jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele stavby a stanovení nabídkové ceny díla. Kromě toho se připravuje dokumentace pro 2. etapu, což obnáší vybudování nové páteřní a dalších místních komunikací, chodníků, přístřešků MHD. Celkem vznikne 1300 parkovacích míst,“ řekl radní města Brna a předseda představenstva Areny Brno Petr Kratochvíl a dodal: „Jedním z několika navazujících projektů multifunkční haly je i úprava části velkého městského okruhu Bauerova. Pro tento úsek se právě zpracovává projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře proto nahradí lávka pro chodce a cyklisty. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž ty protisměrné budou nově ve středu odděleny fyzickou zábranou. S hlavním investorem, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, připravujeme smlouvu o spoluzadávání – vybraný zhotovitel tak provede práce jak na samotném VMO, tak na obslužných komunikacích.“

Posun nastal také ve financování výstavby haly – Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila závazný úvěrový příslib ve výši jedné miliardy korun. Splatnost je 25 let od prvního čerpání úvěru. „Na zajištění financování intenzivně pracujeme. Minimálně 200 miliony přispěje na základě uzavřeného memoranda Jihomoravský kraj a na 26. srpna budu svolávat mimořádné zastupitelstvo, kde se má schvalovat žádost o dotaci Národní sportovní agentury ve výši 300 milionů korun. Další finance je možné získat z Národního rozvojového fondu,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková.

Město Brno a jím stoprocentně vlastněná společnost Arena Brno, a.s., budou při zadávání veřejných zakázek, které se týkají multifunkční haly u brněnského výstaviště, postupovat společně. Smlouvu o spolupráci dnes schválila Rada města Brna. Cílem je maximální efektivita a transparentnost jednotlivých kroků.

„Arena Brno byla založena s tím záměrem, že bude investorem stavby haly a také smluvní stranou na straně objednatele s jejím budoucím provozovatelem. Současně chceme využít odborné administrativní zázemí Magistrátu města Brna, takže volíme cestu spolupráce. Primárně smlouva řeší společnou přípravu a realizaci zadávacího řízení na zajištění výběru zhotovitele haly, na výběr technického dozoru stavby, správce stavby nebo zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ řekl radní města Brna a místopředseda představenstva Areny Brno Jaroslav Suchý a doplnil: „Oba subjekty budou postupovat podle ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek platných pro veřejného zadavatele. Jejich jménem bude jednat město, které může činit všechny úkony v průběhu zadávacích řízení veřejných zakázek včetně zajištění služeb jejich administrátora. Samotné smlouvy budou podepisovat zástupci Areny Brno. Nezbytnou podmínkou spolupráce je vzájemná informovanost.“

Multifunkční halu u brněnského výstaviště, která má nabídnout až 30 možností využití a jejíž kapacita je přes 13 000 lidí, projektuje sdružení firem A PLUS, a. s., a Arch.Design, s. r. o. Objekt má mít 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží a nabídne 150 krytých parkovacích stání. Zastavěná plocha je 16 698 m2, obestavěný prostor 475 000 m3. Na realizaci samotné výstavby arény a souvisejících investičních akcí se podílejí městské společnosti Brněnské komunikace, a.s., Veletrhy Brno, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., Arena Brno, a.s. a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!