Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 15. výzvu k příspěvku na projekty studentů a různých škol

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje 15. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek „Cesta ke vzdělání 2023“. Hlásit se mohou například studenti a školy až do 19. května 2023. Program si v letošním roce klade za cíl podpořit školy a pomoci jejich studentům v aktivitách a vlastních projektech.

Grantový program „Cesta ke vzdělání 2023“ Nadačního fondu Cesta ke vzdělání si v letošním roce klade za cíl podpořit školy v jejich běžném fungování a pomoci jejich studentům v aktivitách, které neodmyslitelně k tradičnímu chodu školy patří. „Těší mě, že tato již patnáctá výzva nadačního fondu podporuje mezinárodní spolupráci nejen žáků, ale také profesorů. Věřím, že mezinárodní spolupráce vede ve školství k toleranci a multikulturalitě, která je v dnešní době imigrační krize klíčová. Proto výzvu Nadačního fondu Cesta ke vzdělání vítám a jsem zvědav na nápady našich žáků a pedagogů,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda. „Výzva Nadačního fondu Cesta ke vzdělání je ojedinělá šíří svého záběru. Podporuje vzdělávací pobyty mnoha skupin potenciálních zájemců od žáků po studenty konzervatoří, počítá se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a myslí i na pedagogy. Sbírání zahraničních zkušeností je mimořádně cenné v každém věku,“ doplňuje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda. Grantový program je mimo jiné zaměřen na konkrétní aktivity týkající se vzdělávacích pobytů žáků a studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří v zahraničí. Program mohou zájemci využít například k zajištění odborných stáží pedagogických pracovníků pražských škol na odpovídajících pracovištích v zahraničí včetně podpory jazykových pobytů. Dále podporuje účasti žáků včetně jejich pedagogů na mezinárodních projektech, soutěžích, festivalech a přehlídkách. Jeho snahou je také podpořit vyrovnání příležitostí ke vzdělání a rozvoje kompetencí při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a připravit studenty na profesní dráhu. O finanční příspěvky mohou žádat studenti pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, dále pak také pedagogové či školy samotné. V případě nezletilých žáků musí o příspěvek požádat jejich zákonný zástupce. Uzávěrka pro podání žádostí je 19. května letošního roku. Projekt v rozsahu nejvíce jedné strany A4 podává žadatel jako nedílnou součást žádosti v písemné formě. Projekt musí obsahovat cíl, základní charakteristiku, zdůvodnění, zamýšlený přínos a podrobnou ekonomickou rozvahu. Místo podání žádosti je Nadační fond Cesta ke vzdělání (podatelna Magistrátu hlavního města Prahy v budově Nové radnice), Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Žádosti lze doručit osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do 19. května 2023 v obálce označené „Nadační fond Cesta ke vzdělání – 15. výzva“, přičemž žádost smí být podána vždy pouze s jedním projektem. V případě podání více projektů jedním žadatelem je nezbytné každou žádost podávat samostatně. Příloha: Vyhlášení 15. výzvy Cesta ke vzdělání 2023