PLZEŇSKO

Kraj a pedagogický institut spolupracují propojení vzdělávání

Spolupráce bude spočívat ve sdílení dat, informací a nástrojů, která by umožnila co nejlépe reflektovat současné, ale také budoucí potřeby regionálního trhu práce a lépe připravovat žáky na profesní život v rychle se měnících podmínkách.

„Některé klíčové obory nedostatečně reflektují požadavky a potřeby trhu práce. Vnikají zcela nová povolání, zatímco jiná zanikají. U dalších dochází k zásadním změnám v potřebě kompetencí. Kromě technologií se mění také preference žáků. V rámci Plzeňského kraje se snažíme na tyto změny pružně reagovat. To však nelze dělat izolovaně od systémové národní úrovně,“ přiblížil důvody kraje pro uzavření memoranda hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„Cílem memoranda je tudíž lépe propojit aktivity na regionální a národní úrovni. Tedy aktivity Plzeňského kraje, který je zodpovědný za strategické řízení a rozvoj sítě středních škol v rámci kraje a Národního pedagogického institutu České republiky jako instituce, která je zodpovědná za tvorbu kurikula středních škol a koordinaci procesu inovace oborové soustavy,“ doplnil ředitel NPI Ivo Jupa a dále upřesnil: „My se snažíme pomáhat těm, kteří mají vůli ke změně ve struktuře oborů na základě dat, zkušeností a srovnání. Snažíme se dávat tomu expertizu, aby objednávka toho, co chce zřizovatel v kraji udělat, dostávala zpětnou vazbu od odborníků, kteří se těmito záležitostmi systémově zabývají. To je naše role.“

Inovace oborové soustavy usiluje propojení školního vzdělávání se vzděláváním v dospělosti a rozšíření prostupnosti mezi školskou soustavou oborů vzdělání a profesními kvalifikacemi. Bude snížen celkový počet oborů vzdělání. Vzdělání bude koncipováno s důrazem na společný odborný základ v rámci příslušné skupiny oborů vzdělání, což umožní žákům postupnou profesní volbu a odsune předčasnou specializaci.

Jedná se o velmi zásadní, komplikovaný a dlouhodobý proces, do kterého je zapojena řada aktérů. Podle současných předpokladů by výuka podle inovovaných vzdělávacích programů měla začít až od září 2029.

„Tak dlouho samozřejmě nemůžeme s úpravami oborů čekat. Chceme se na procesu inovací aktivně podílet a zajistit, že mezi tím budeme postupovat v oblasti vzdělávání v souladu s moderními trendy. Proto připravujeme v rámci Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Strategii rozvoje lidského kapitálu,“ podotkl hejtman Rudolf Špoták s tím, že zásadním bodem bude nastavení mechanismu, jak budou potřeby trhu práce promítány do oborové nabídky a vzdělávacích programů škol.

„Opřít se chceme o praktické zkušenosti s přizpůsobováním vzdělávacích programů na principu kompetenčních modelů, rozvinutou a kvalitní spolupráci se zaměstnavateli a síť kariérového poradenství,“ upřesnil některé základní nástroje manažer Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Marcel Gondorčín.