PLZEŇSKO

Plzeň ocenila učitele. Letos vévodilo poděkování za pomoc ukrajinským dětem

Uděleny byly také ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Plzeň rozdala také letos ocenění Mimořádný počin plzeňského školství v souvislosti se zajištěním péče o děti z Ukrajiny v adaptačních skupinách. Návrhy na ocenění podávali ředitelé základních a mateřských škol, které zřizuje město Plzeň, a v některých kategoriích veřejnost a zřizovatel. Laureáti si ceny převzali v úterý 14. června z rukou primátora Plzně Pavla Šindeláře a radní pro oblast školství Lucie Kantorové, přítomen byl také náměstek Michal Vozobule. Slavnostní odpoledne zpestřil pěvecký sbor 16. základní školy Duháček se sbormistryní Nikolou Kubešovou. Již sedmý ročník akce organizuje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„Poslední dva roky jsou extrémně náročné. Jsou zatěžkávací zkouškou pro všechny profese včetně našich pedagogů, ředitelů i provozních zaměstnanců našich škol. Dva roky jste bojovali s distanční výukou při pandemii koronaviru, letos v únoru přišla další ohromná zkouška. Chtěl bych vám především velmi poděkovat za to, jak jste se vyrovnali se situací v rámci uprchlické krize. S tím ruku v ruce souvisí obrovský nápor na naše školství,“ řekl primátor Plzně Pavel Šindelář.

„Vloni při předávání ocenění na 25. základní škole jsem slíbila, že letošní ročník bude jiný. A tak se stalo. Naše plzeňské prestižní ocenění si zaslouží reprezentativní prostory, proto se dnes scházíme v budově renesanční radnice,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová a doplnila: „Chtěla jsem za svým čtyřletým působením ve funkci radní pro školství zanechat stopu také v jeho oceňování. A protože mám ráda brože, stalo se součástí daru pro oceněné právě brož – moudrá sova. Přeji vám především, abyste si po tak náročném školním roce odpočinuli.“

Akce se dále zúčastnili náměstek primátora Michal Vozobule, starostové a místostarostové prvního, druhého a třetího městského obvodu, zástupci Plzeňského kraje, Západočeské univerzity, České školní inspekce a další. Slavnostní předávání ocenění zpestřilo vystoupení pěveckého sboru Duháček 16. základní školy se sbormistryní Nikolou Kubešovou a hudebním doprovodem Miro Bartošem a Bohumilou Somerovou.

Za školní rok 2021/2022 bylo ocenění předáno v následujících osmi kategorií:

Ocenění za celoživotní přínos školství – síň slávy získala Dagmar Grigová. Po maturitě v září 1975 nastoupila do mateřské školy jako učitelka. V roce 1984 stála u zrodu 7. mateřské školy Plzeň, v této době měla škola 6 tříd a dvě oddělení dětských jeslí. Čistě pedagogické činnosti se věnovala do roku 1990, kdy byla jmenována do funkce ředitelky 7. mateřské školy v Plzni. V této nové roli setrvala 27 let. Pod jejím vedením prošla škola mnoha změnami, jako např. zrušením oddělení jeslí, rozšířením o odloučené pracoviště ve Žlutické ulici, kde postupně až do roku 2015 vznikaly další čtyři třídy. V roce 2010 v mateřské škole proběhla náročná stavební rekonstrukce. Dodnes je škola svým vzhledem a vybavením jednou z nejlepších škol v Plzni. Dagmar Grigová kladla velký důraz na rozvoj profesních kvalit svých i všech pracovníků, sledovala moderní trendy ve vzdělávání. Nové způsoby a možnosti vzdělávání se nebála aplikovat do praxe. Trpělivě podporovala kolegyně, začínajícím učitelkám poskytovala potřebnou metodickou podporu. Mateřská škola pod jejím vedením spolupracovala s mnoha městskými i státními organizacemi a tím šířila dobré jméno školy. V neposlední řadě se zasazovala o příjemné pracovní prostředí, vstřícné a bezpečné klima pro zaměstnance, děti a jejich rodiče. Po skončení manažerských funkcí ředitelky zůstala nedílnou součástí pedagogického týmu a nadále se s láskou věnuje těm nejmenším. Návrh na ocenění podala ředitelka 7. mateřské školy Martina Přindová.

V kategorii Pedagog roku základní školy bylo uděleno ocenění učitelce Marii Hovancové, jež učí na Bolevecké základní škole. Marie Hovancová se věnuje učitelské profesi od ukončení vysokoškolského studia od roku 1985. Jako pedagožka působila na 32. základní škole v Plzni, od sloučení této školy s Boleveckou základní školou patří k oporám pedagogického sboru této školy. Svému vystudovanému oboru český jazyk – dějepis se věnuje celý svůj profesní život. Mladou generaci vede k lásce k četbě, mateřskému jazyku i ke kulturnímu dědictví. Oceněná přispívá k dobrému jménu školy spoluprací s okolními mateřskými školami, spoluprací s pedagogickou fakultou, ale i s dalšími kulturními institucemi. V roce 2020 jí byl Knihovnou města Plzně udělen čestný titul Čtenářka učitelka města Plzně roku 2020 za přátelský vztah k literatuře, dobrou spolupráci s touto organizací a za příkladné pedagogické vedení dětí ke čtení. Návrh na ocenění podala ředitelka školy Helena Brunclíková.

V kategorii Pedagog roku mateřské školy si ocenění převzala dlouholetá zaměstnankyně 23. mateřské školy Jana Šonková, která na škole působí 20 let. Zastává pozici zástupkyně ředitele, v níž je ředitelce školy velkou oporou. Její pracovní nasazení zdaleka převyšuje rámec běžných povinností. Spolupracuje při získávání dotací, organizuje a realizuje různé pedagogické projekty. Zpracovala velmi kvalitní výukové materiály na téma Bolevecké rybníky, které byly poskytnuty k dalšímu využití Výukovému areálu s vodními prvky na hrázi Velkého boleveckého rybníka. V mateřské škole vede kroužek Robík, který je zaměřen na polytechnické a ICT činnosti, děti zde rozvíjí své dovednosti v oblasti bádání. V letošním roce se zaměřila na etiketu slušného chování. V neposlední řadě se věnuje rozvoji nadání u dětí. Díky jejímu přičinění bude 23. mateřská škola brzy patřit mezi subjekty, které jsou součástí Systému podpory nadání. Návrh na ocenění podala ředitelka Iva Adamová.

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu Věra Loukotová z 16. základní a mateřské školy Plzeň. Věra Loukotová pracuje ve školství od roku 1983 jako samostatný odborný pracovník. Její pracovní nasazení odpovídá vysoké profesionalitě, samostatně zajišťuje většinu styku s veřejností a dalšími institucemi, při jednáních je věcná a kultivovaná. Je velmi pracovitým a obětavým člověkem. Ke všem zaměstnancům, ale i k žákům se chová vždy přívětivě, s porozuměním a snahou pomoci. Z jejího přístupu je možné vycítit lásku ke své práci, kterou vykonává bezmála 40 let. Aktivně se podílí na zdárném chodu školy, pracuje efektivně a přichází s neotřelými nápady, jak ještě podpořit jméno školy. Návrh podala ředitelka 16. základní školy Eva Peisarová.

V kategorii Mecenáš plzeňského školství získali ocenění manželé Eva a Petr Baslovi, kteří dlouhodobě provozovali obchod Knihkupectví Moudrá sova v Plzni. Návrh podalo město Plzeň jako zřizovatel 26 základních škol a za podpory přímo některých škol. Ředitelé plzeňských škol a jejich učitelé se připojují k nominaci zřizovatele a chtějí tímto vyjádřit své poděkování manželům Baslovým za dlouholetou nadstandartní spolupráci při zajišťování učebnic a knih pro mladé čtenáře. Historie spolupráce se školami sahá až do roku 1975. V tomto školním roce manželé Baslovi poskytli finanční prostředky školám ve výši 113 tisíc korun na úhradu učebnic a pracovních sešitů k učebnicím.

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství bylo letos ocenění předáno sedmi laureátům v souvislosti se zajištěním péče o děti z Ukrajiny v adaptačních skupinách:
    • ředitelce 31. ZŠ Plzeň Miluši Kurzové a ředitelce Bolevecké ZŠ Heleně Brunclíkové a jejich kolektivům za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 6 do 10 let
    • ředitelce 78. MŠ Monice Kalašové, ředitelce 49. MŠ Heleně Kaprasové, ředitelce Benešovy ZŠ a MŠ Ivetě Žižkové, ředitelce 23. MŠ Ivě Adamové a ředitelce 38. MŠ Ireně Cholinské a jejich kolektivům za organizační a personální zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 6 let

V kategorii Čestné uznání bylo ocenění uděleno učitelce Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Lence Metelákové Pekařové in memoriam za vynikající výsledky ve vzdělávací a výchovné činnosti, která profesně nebyla završena. Ocenění převzala Kateřina Chejlavová, ředitelka Církevní ZŠ a SŠ Plzeň. Návrh na ocenění podali ředitelka dané školy a Karel Raška, předseda správní rady Arteda, z. s.

V kategorii Děkovný list bylo ocenění předáno děkanovi Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Pavlu Mentlíkovi, proděkance Michaele Voltrové, proděkance pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání a kolektivu studentů pedagogické fakulty za pomoc školám v Plzni se zajištěním adaptačních skupin pro děti z Ukrajiny. Dále děkovný list obdržela bývalá učitelka 11. základní školy Plzeň Anna Rupertová, kterou ocenil žák svou nominací po 40 letech, a Barboře Šmídlové za pedagogickou práci na 22. mateřské škole, kterou ocenil rodič svou nominací.