PRAHA

Praha v rámci Programu na podporu využití volného času dětí rozdělí mezi jednotlivé žadatele přes 40 milionů korun

„Dotace na podporu volnočasových aktivit plní v Praze velmi důležitou roli hlavně při zajištění finančně náročného chodu jednotlivých dětských a mládežnických kroužků a oddílů, které se významně podílejí na potlačování negativních jevů a kriminality. Dosavadní systém přidělování finančních prostředků včetně uzavírání jednoletých dotačních smluv s vybranými žadateli je vyhovující a odpovídá proměnlivosti požadavků v této oblasti,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral. Prostřednictvím tohoto programu se finančně zabezpečuje nejen základní podpora pravidelné činnosti neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží v jejich volném čase, jako jsou pronájmy, provozní náklady, údržba kluboven, klubů a sportovišť, ale i podpora příměstských táborů, víkendových akcí a táborů mimo hlavní město. Zároveň jsou podporovány jednorázové akce na území Prahy především pro neorganizované děti a mládež. Pro tuto cílovou skupinu je podpora směřována i na takzvané otevřené aktivity, které se konají formou jednorázových akcí. Podpora je rovněž zaměřena na účast kolektivů dětí a mládeže na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí a na vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit. Návrhy na poskytnutí dotací přesahujících částku 200 tisíc korun v jednotlivých případech budou předloženy ještě ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.