PRAHA

Praha vyhlašuje program podpor pro sociální služby

Pro příští rok je pro oblast sociálních služeb zatím požadována částka 1 205 000 000 Kč. Nicméně konečná výše finančních prostředků bude stanovena až po schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024. V letošním roce činila celková částka vyplácená do oblasti sociálních služeb 778 360 700 Kč. „Uvedený objem finančních prostředků zajistí dostupnost sociálních služeb na území Prahy a umožní také obhospodařit kapacity, ke kterým jsou poskytovatelé sociálních služeb ze strany hlavního města pověření. Pokles v objemu finančních zdrojů na sociální služby nepřipadá v úvahu, protože by vedl k omezení dostupnosti sociálních služeb na území hlavního města. Poskytovatelé mohou posílat žádosti o podporu od 9. do 23. října letošního roku,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví. Mezi sociální služby podporované hlavním městem podle zákona o sociálních službách patří odborné sociální poradenství, služby sociální péče - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Dále jsou hlavním městem podporovány služby sociální prevence - raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace.