PRAHA

V Praze platí od 16. června od 10:00 hodin do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.   Podle nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti: a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret), c) používání pyrotechnických výrobků, d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru, g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.   Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, která byla stanovena od 16. června 2022 od 10:00 hodin do odvolání, je zveřejněno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Plný text Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru ze dne 26. 4. 2019, je k dispozici na portálu praha.eu.